Ændring af gebyrer

Ændring af gebyrer

DK Hostmaster er ejet af Dansk Internet Forum, som er en non-profit organisation. Selv om DK Hostmaster derfor ikke drives med profit for øje, så stiller lovgivningen dog krav om, at DK Hostmaster til enhver tid har en forsvarlig egenkapital. Det er nødvendigt både for at kunne imødegå uforudsete omkostninger eller nedgang i indtægter, men det kan også være nødvendigt for at dække omkostningerne ved en eventuel overgang til en ny administrator.

Det følger af DK Hostmasters Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn pkt. 4.6, at DK Hostmaster ensidigt kan indføre eller ændre gebyrer, hvis det er nødvendigt for at dække omkostninger til udbud og drift af tjenesteydelser, der knytter sig til administration af .dk-domænenavne. I det følgende beskrives de forhold, der kan begrunde nye eller ændrede gebyrer.

Hvis der sker ændring i gebyrer, som kunderne ikke kan fravælge, vil DK Hostmaster altid varsle om dette individuelt mindst en måned før ændringen, og det vil altid være muligt for en kunde at opsige sin aftale.

Vedligeholdelse og opdatering af brugerflader, it-systemer og administrative processer

DK Hostmaster foretager løbende vedligeholdelse og opdatering af brugerflader, it-systemer og administrative processer. Det er nødvendigt for at sikre en moderne, stabil, sikker mv. drift. I det omfang omkostningerne knytter sig til administration af et konkret domænenavn, vil der kunne pålægges kunden et administrationsgebyr. Hvis omkostningerne rammer DK Hostmasters administration generelt vil dette kunne medføre en ændring i forhold til opkrævning af registreringsgebyr, overdragelsesgebyr og periodegebyr.

Produktudvikling

DK Hostmaster udvikler løbende sine eksisterende produkter og udvikler også nye produkter. Dette kan betyde, at gebyrerne for eksisterende produkter ændrer sig i takt med, at omkostningerne til udvikling ændrer sig. Udvikling af nye produkter kan samtidig betyde, at DK Hostmaster indfører nye gebyrer for at benytte disse produkter. Et eksempel på gebyrer, der opkræves for at anvende et konkret produkt er ventelistegebyr og VID-gebyr.

En ændring af produkter kan betyde, at visse funktionaliteter ændres, og at betalings-modellen ændres tilsvarende. Ændringer kan bl.a. skyldes ændrede kundeønsker, teknologisk udvikling, ændring i efterspørgslen, nye brancheforhold, ændrede lovkrav, konkurrencemæssige forhold eller lignende.

Udgifter til leverandører eller andre eksterne parter

DK Hostmaster benytter sig af en række leverandører af it-systemer, konsulentydelser, revision og juridisk rådgivning. Udgifterne til disse leverandører og eksterne parter kan ændre sig, hvis de hæver priserne, eller hvis DK Hostmasters behov for deres ydelser øges. Udgifterne kan også få et omfang, som gør det nødvendigt for DK Hostmaster at regulere gebyrerne. Et eksempel herpå er DK Hostmasters betaling for kunders brug af Betalingsservice, E-boks eller lignende former for fakturafremsendelse og -betaling.

Ændrede lovgivningskrav eller standarder

DK Hostmasters virksomhed er særskilt reguleret i domæneloven, og derudover er DK Hostmaster derudover underlagt en lang række øvrige lovkrav. DK Hostmaster er samtidig certificeret efter ISO 27001 for at sikre et højt niveau af informationssikkerhed.

Hvis lovgivningen, retspraksis eller standarder for informationssikkerhed ændrer sig, kan det medføre øgede omkostninger for DK Hostmaster. Det kan fx være en ændring af domæneloven, som pålægger DK Hostmaster at udføre nye opgaver eller at udføre eksisterende opgaver væsentligt anderledes. Et andet eksempel kunne være, at ISO 27001-standarden bliver erstattet af andre standarder, som det kan kræve betydelige ressourcer at skifte til. Da informationssikkerhedsforanstaltninger vedrører administrationen generelt, vil der også i den forbindelse kunne blive opkrævet et gebyr, der rammer kunderne bredt.

Inflation og pristalsregulering

Hvis priserne i samfundet generelt stiger, så kan det påvirke DK Hostmasters omkostninger, hvilket skaber behov for tilpasse vores gebyrer i takt med inflationen. Hvis gebyrerne ændres som følge af inflation, så vil det ske med udgangspunkt i et eller flere af de almindeligt anvendte prisindeks.

Imødegåelse af retssager

Med et højt antal kunder og en stor kreds af interessenter kan det være svært at undgå, at der fra tid til anden opstår behov for at forsvare DK Hostmasters rettigheder ved domstolene. Hvis der mod forventning skulle opstå en øget behov for dette, kan det medføre så mange omkostninger, at DK Hostmaster er nødt til at regulere gebyrer for at imødegå disse omkostninger.

 

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.