Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn

Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn

Disse vilkår udgør version 09 med ikrafttrædelsesdato den 19. december 2017, og er fastsat i henhold til domæne­lovens § 14, stk. 1. DK Hostmaster A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af disse vilkår, jf. domænelovens § 14, stk. 3.

Indhold

1.     Om brugsret til et .dk-domænenavn

2.     Ansøgning om brugsret til et Domænenavn

3.     Retvisende kontaktoplysninger

4.     Betaling for Domænenavn

5.     Krav om tilslutning af navneservere

6.     Registrantens overdragelse og sletning af Domænenavn

7.     Udlevering af oplysninger

8.     Brug af fuldmægtig

9.     Uretmæssig brug af Domænenavn

10.   Gennemtvingelse af afgørelser

11.   Klage og sagsbehandlingskrav

12.   Ændring af Vilkår

13.   Ansvarsbegrænsning

14.   Lovvalg og værneting

1. Om brugsret til et .dk-domænenavn

1.1     Disse vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn (herefter ”Vilkår”) fastsætter betingelser for at opnå ret til at bruge et andenordens domænenavn under .dk-domænet, herunder rettigheder og forpligtelser i forbindelse med anvendelse af et sådant .dk-domænenavn (herefter ”Domænenavn”).

1.2     Disse Vilkår er fastsat af DK Hostmaster A/S (herefter ”DK Hostmaster”) og tiltrædes i forbindelse med indgåelse af en aftale med DK Hostmaster om brugsret til et .dk-domænenavn (herefter ”Aftalen”).

1.3     En ”Ansøger” er en juridisk eller fysisk person, der indgiver en ansøgning om et Domænenavn. En Ansøger kan kun komme i betragtning til en brugsret til et Domænenavn, der ikke allerede er registreret.

1.4     En Ansøger, der har fået tildelt brugsretten til et Domænenavn ved at ansøge om registrering af et Domænenavn, eller en juridisk eller fysisk person, der har fået et Domænenavn overdraget til sig, bliver ”Registrant” ved at indgå Aftalen med DK Hostmaster. Vilkårene er en integreret del af Aftalen mellem Registranten og DK Hostmaster.

1.5     En aftale om brugsret til et Domænenavn er ikke omfattet af forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelsesret, jf. undtagelsen herfor i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 nr. 13.

1.6     DK Hostmaster kan suspendere og slette et Domænenavn som nærmere beskrevet i disse Vilkår, herunder hvis en Registrant ikke efterlever sine forpligtelser. En Registrant har ikke ret til refusion af betalingen for et Domænenavn i sådanne tilfælde.

Suspension af et Domænenavn indebærer, at Domænenavnet frakobles navneservere og dermed ikke er aktivt. Det indebærer, at en eventuel hjemmeside og e-mailadresser på Domænenavnet er ude af funktion.

Sletning af et Domænenavn indebærer, at brugsretten til Domænenavnet ophører, og at Aftalen med DK Hostmaster bortfalder.

2. Ansøgning om brugsret til et Domænenavn

2.1     Ansøgning om brugsret til et Domænenavn skal ske gennem en forhandler af Domænenavne (herefter ”Registrator”).

2.2     Ansøgeren skal sætte Registrator i stand til at kunne indsende følgende oplysninger i en ansøgning til DK Hostmaster:

 • Det ansøgte Domænenavn
 • Ansøgerens kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Registreringsperioden, dvs. hvor længe Domænenavnet anmodes om at være registreret (de registreringsperioder, som det er muligt for en Ansøger at vælge, er oplyst på DK Hostmasters hjemmeside)
 • Navnene på mindst to autoritative navneservere, som er registreret hos DK Hostmaster
 • CVR-nummer, hvis ansøgeren er en dansk juridisk person

2.3     Registreringsperioden begynder, når DK Hostmaster registrerer Domænenavnet i whois-databasen efter at have konstateret:

 • at Domænenavnet ikke allerede er registreret,
 • at ansøgningen indeholder de i punkt 2.2 angivne oplysninger, og
 • at de angivne navneservere er registreret hos DK Hostmaster.

Den første registreringsperiode strækker sig fra den dag, DK Hostmaster registrerer Domænenavnet, og frem til månedens udgang med tillæg af den ansøgte periode.

Registreringsperioden kan afbrydes, hvis en Ansøger af et Domænenavn ikke har accepteret Aftalen med DK Hostmaster senest fire døgn efter, at DK Hostmaster har sendt Aftalen til Ansøgeren på den oplyste e-mailadresse.

3. Retvisende kontaktoplysninger

3.1     En Ansøger skal afgive retvisende kontaktoplysninger.

Som led i DK Hostmasters kontrol af, at Ansøgerens kontaktoplysninger er retvisende, skal Ansøger følge DK Hostmasters anviste kontrolforanstaltninger, herunder om elektronisk identifikation.

3.2     Når en Registrants kontaktoplysninger ændres, skal Registranten sikre, at disse ændringer registreres hos DK Hostmaster i henhold til den af DK Hostmaster anviste metode.

3.3     Hvis en Registrant ikke sikrer, at kontaktoplysningerne er retvisende, kan DK Hostmaster træffe beslutning om at suspendere og efterfølgende slette Domæne­navnet.

3.4     Registranten kan få genoprettet Domænenavnet efter suspension ved at rette kontaktoplysningerne inden for 30 dage efter suspension af Domæne­navnet.

3.5     Til brug for DK Hostmasters kontrol af en Registrants kontaktoplysninger skal Registranten på anmodning indsende dokumentation på dansk eller engelsk for Registrantens identitet.

3.6     Har en Registrant ikke indsendt dokumentation efter punkt 3.5 senest 30 dage efter DK Hostmasters anmodning, kan DK Hostmaster slette Domænenavnet.

3.7     Meddelelser fra DK Hostmaster til en Registrant sendes elektronisk via de kon­takt­oplysninger, som Registranten har oplyst. DK Hostmaster er berettiget til at gennemføre en beslutning om suspension eller sletning af et Domænenavn, uanset om meddelelsen ikke er modtaget af Registranten eller af anden grund ikke er kommet til Registrantens kundskab.

 4. Betaling for Domænenavn

4.1     En Registrant betaler gebyr for den første registreringsperiode af et Domænenavn (herefter ”Periodegebyr”) til Registrator, der herefter er ansvarlig for betaling til DK Hostmaster.

Registranten kan for efterfølgende registreringsperioder betale Periodegebyr direk­­te til DK Hostmaster.

Alle gebyrer er oplyst på DK Hostmasters hjemmeside. Alle betalinger til DK Hostmaster skal ske på den af DK Hostmaster anviste måde.

4.2     En Registrant kan aftale med en anden juridisk eller fysisk person (f.eks. Registra­tor), at denne indsæt­tes som betaler for Registrantens Domænenavn. Det betyder, at DK Hostmaster udsteder fakturaer vedrørende Registrantens Domænenavn til den indsatte betaler, og at DK Hostmaster sender meddelelser angående betalin­ger til betaleren.

Registranten er over for DK Hostmaster ansvarlig for at sikre, at betalers kontaktoplysninger er retvisende, og at betaling finder sted.

4.3     Registreringsperioden fornys ved betaling af Periodegebyr for en ny periode. Ved denne betaling fornys samtidig Aftalen med DK Hostmaster om brugsret til Domæne­navnet.

Ændring af registreringsperiodens længde fremadrettet skal meddeles DK Hostmaster senest en måned før udløb af indeværende registreringsperiode.

4.4     Hvis en registreringsperiode ikke fornys ved betaling af et nyt Periodegebyr, suspenderer DK Hostmaster Domænenavnet.

4.5     Mod betaling af et gebyr har en Registrant ret til at få genoprettet et Domæne­navn, som er suspenderet på grund af manglende betaling af Periodegebyr.

Hvis registranten ikke har betalt nyt Periodegebyr og gebyr for genopretning af Domænenavnet senest tre måneder efter datoen for sus­pension, jf. punkt 4.4, sletter DK Hostmaster Domænenavnet.

4.6     Gebyrer kan ændres ensidigt af DK Hostmaster, hvis det er nødvendigt for at dæk­ke omkostninger til udbud og drift af tjenesteydelser, der knytter sig til admi­ni­stration af Domænenavne. Ændring af gebyrer kan begrundes i forhold, der ved­rører vedligeholdelse og opdatering af brugerflader, it-systemer og administrative processer; produktudvikling; ændrede lovgivningskrav; inflation og pristals­regulering, samt imødegåelse af retssager. En nærmere uddybning heraf findes på DK Hostmasters hjemmeside.

 5. Krav om tilslutning af navneservere

5.1     En Registrant skal sikre, at der til Domænenavnet er tilsluttet mindst to autorita­tive navneservere, der er registreret hos DK Hostmaster. I modsat fald kan DK Host­master slette Domænenavnet.

5.2     Den juridiske eller fysiske person, der har kontrollen over de navneservere, som et Domænenavn er tilsluttet, kaldes en navneserveransvarlig. 

En navnserveransvarlig kan varetage foranstaltninger til øget sikkerhed på Domæne­navnet for Registranten på den af DK Hostmaster anviste måde.

I det omfang tekniske branchestandarder tillader det, kan en Registrant vælge selv at varetage de ovenfor nævnte sikker­heds­foranstaltninger, ligesom en Registrant kan fravælge sikkerheds­foranstaltningerne. Dette skal ske på den af DK Hostmaster anviste måde.

5.3     En Registrant har ret til at skifte navneservere på sit Domænenavn.

Andre end Registranten kan anmode DK Hostmaster om at skifte navneservere på sit Domæne­­­navn. Flytningen kan først gennemføres, når anmod­ningen er blevet godkendt på den af DK Hostmaster anviste måde.

Skift af navneservere forudsætter, at Domænenavnet ikke er suspenderet af DK Hostmas­ter, og at de navneservere, som Domænenavnet ønskes flyttet til, er registreret hos DK Hostmaster og svarer autoritativt for Domænenavnet.

 6. Registrantens overdragelse og sletning af Domænenavn

6.1     En Registrant har ret til at overdrage et Domænenavn til en anden fysisk eller juri­disk person på den af DK Hostmaster angivne måde.

En overdragelse kan først gennemføres, når eventuelle økonomiske udeståender med DK Hostmaster er betalt.

6.2     Ved en overdragelse indtræder den nye Registrant i den tidligere Registrants forud­­betalte registreringsperiode.

Ved en overdragelse kontrollerer DK Hostmaster den nye Registrants kontakt­oplysninger, jf. punkt 3.2 – 3.6 Før overdragelsen kan gennemføres, skal den nye Registrant indgå en Aftale med DK Hostmaster om brugsretten til Domæne­navnet, herunder tiltrædes disse Vilkår.

6.3     En Registrant har ret til på ethvert tidspunkt at slette et Domænenavn på den af DK Hostmaster anviste måde.

Hvis en Registrant sletter et Domænenavn i registrerings­perioden, udbetaler DK Hostmaster elektronisk et eventuelt overskydende be­løb til Registranten. Der ud­betales et beløb svarende til Periodegebyret for den resterende del af den forudbetalte registreringsperiode. Der fratrækkes et opsigelses­gebyr, som dog ikke kan overstige Registrantens eventuelle tilgodehavende.

6.4     En Registrant kan ikke overdrage eller slette et Domænenavn i følgende tilfælde:

 • Når der ved Klagenævnet for Domænenavne er indledt en klagesag om det pågæl­dende Domænenavn. Registranten vil ikke kunne overdrage eller slette Domænenavnet, før sagen er hævet, der er indgået forlig, eller Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse i sagen.
 • Når DK Hostmaster har modtaget dokumentation for, at der er anlagt en sag ved en domstol om Domænenavnet. Registranten vil først kunne overdrage eller slette Domænenavnet, når sagen er afgjort ved domstolen, eller der er indgået forlig, og DK Hostmaster har modtaget dokumentation herfor; eller når der er gået fem år fra DK Hostmaster modtog dokumentation for anlæggelse af sagen, medmindre DK Hostmaster forinden har modtaget dokumentation for, at sagen fortsat verserer.

 7. Udlevering af oplysninger

7.1     En Registrant har ret til at få indsigt i oplysninger, som DK Hostmaster er i besid­delse af om et Domænenavn, som den pågældende er eller har været Registrant af. En Registrant kan dog kun få indsigt i forhold til den periode, vedkommende har været Registrant af Domænenavnet. Registrator har alene ret til oplysninger i medfør af punkt 7.2.

7.2      DK Hostmaster kan på anmodning udlevere oplysninger om en Registrant eller om et registreret Domænenavn til fysiske og juridiske personer, der har dokumenteret at være berettiget hertil i medfør af dansk lovgivning.

 8. Brug af fuldmægtig

8.1     En Registrant kan aftale med en anden juridisk eller fysisk person (f.eks. Registra­tor), at denne ind­sættes som fuldmægtig. Det er en forudsætning, at den pågæl­den­de person accepterer rollen som fuldmægtig, herunder at DK Hostmaster offentliggør fuldmægtigens navn, adresse og telefonnummer.

Fuldmægtigen kan disponere på vegne af Registranten, herunder skifte navneservere og skifte betaler. Meddelelser fra DK Hostmaster vedrørende de handlinger, som fuldmægtigen har adgang til at foretage på vegne af Registranten, sendes kun til fuldmægtigen.

8.2     Fuldmægtigen har ikke adgang til at slette eller overdrage Registrantens Domæne­­­navn eller foretage handlinger, der på anden vis kan give fuldmægtigen adgang til at kunne slette eller overdrage Registrantens Domænenavn, herunder at ændre Registrantens adresse eller e-mailadresse.

 9. Uretmæssig brug af Domænenavn

9.1     DK Hostmaster kan suspendere et Domænenavn, hvis;

 • der er en nærliggende risiko for, at internetbrugeres stavefejl eller slåfejl ved indtastning af en URL i et adressefelt udnyttes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk Domænenavn og dermed ska­ber trafik på egen hjemmeside,
 • Registranten af det Domænenavn, der udnyttes ved forveksling, indgiver anmeldelse,
 • det Domænenavn, der udnyttes ved forveksling, og det anmeldte Domænenavn er aktive over for almenheden, f.eks. til drift af en hjemmeside,
 • det anmeldte Domænenavn er registreret på et senere tidspunkt, end anmel­deren har fået sit Domænenavn registreret,
 • Registranten af det anmeldte Domænenavn ikke har relevante navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder eller anden saglig grund til at gøre brug af Domænenavnet, og
 • Registranten af det anmeldte Domænenavn og/eller en juridisk eller fysisk person med nær tilknytning til Registranten har registreret mindst to andre Domæne­navne med tilsvarende nærliggende risiko for forveksling som omtalt ovenfor.

DK Hostmaster træffer først afgørelse om suspension af det anmeldte Domæne­navn, når Registranten af Domænenavnet har haft mulighed for at fremkomme med en udtalelse i sagen.

Registranten af det anmeldte Domænenavn får en frist på 72 timer til at frem­komme med en udtalelse. Fristen beregnes fra det tidspunkt, DK Hostmaster af­sender meddelelsen til Registranten med anmodning om at komme med en ud­talelse.

Suspension af Domænenavnet opretholdes i fire uger eller, hvis afgørelsen om suspension indbringes for Klagenævnet for Domænenavne, frem til nævnets afgørelse i sagen.

Efter suspensionsperiodens udløb, sletter DK Hostmaster det anmeldte Domæne­navn, medmindre anmelderen forinden har anmodet DK Hostmaster om at få over­draget Domæne­navnet.

Såfremt samme Registrant i mindst to tilfælde har fået suspenderet et Domæne­navn efter nærværende punkt, vil en Aftale om brugsret til et Domænenavn først kunne indgås med DK Hostmaster, når Registranten indtaster en kode, som DK Hostmaster fremsender med fysisk brev.

9.2     DK Hostmaster kan suspendere et Domænenavn, hvis;

 • Domænenavnet anvendes i forbindelse med åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet, kompromittering af it-udstyr, f.eks. phishing og malware­distribution, og/eller indhold af stærkt krænkende karakter, og
 • Domænenavnets anvendelse skaber en forvekslingsrisiko med en anden fysisk eller juridisk persons Domænenavn, navn, logo, varemærke eller andre kende­tegn, og
 • forholdene taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domæne­navne eller domstolene.

Suspension af Domænenavnet opretholdes i fire uger eller, hvis afgørelsen om suspension indbringes for Klagenævnet for Domænenavne, frem til nævnets af­gørelse i sagen.

Efter suspensionsperiodens udløb, sletter DK Hostmaster Domænenavnet, med­mindre Registranten over for DK Hostmaster har dokumenteret, at det forhold, der har begrundet suspensionen, ikke længere er til stede.

9.3     DK Hostmaster kan suspendere et Domænenavn, hvis;

 • Domænenavnet anvendes i forbindelse med åbenbart ulovlige handlinger eller undladelser, der krænker væsentlige sikkerhedsmæssige eller samfunds­mæssige hensyn, og
 • forholdene taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domæne­navne eller domstolene.

Suspension af Domænenavnet opretholdes i fire uger eller, hvis afgørelsen ind­bringes for Klagenævnet for Domænenavne, frem til nævnets afgørelse i sagen.

Efter suspensionsperiodens udløb, sletter DK Hostmaster Domænenavnet.

9.4     Hvis den åbenbart ulovlige handling eller undladelse direkte knytter sig til et specifikt Domænenavn, kan DK Hostmaster blokere Domænenavnet og dermed forhindre enhver ny registrering af Domænenavnet.

9.5     Blokering af et Domænenavn indebærer, at Domænenavnet overdrages til den, der har blokeret Domænenavnet i henhold til disse Vilkår. Der tilknyttes ikke navne­servere til Domænenavnet, som dermed er blokeret for anvendelse. Der skal ikke betales Periodegebyr for et blokeret Domænenavn.

 10. Gennemtvingelse af afgørelser

10.1     DK Hostmaster gennemfører overdragelse, suspension, sletning eller blokering af et Domænenavn, hvis der foreligger en afgørelse herom fra en domstol eller voldgifts­ret, hvis Klagenævnet for Domænenavne har afsagt kendelse herom, eller hvis en kompetent myndighed har udstedt et gyldigt påbud herom.
Gennemtvingelsen af en afgørelse sker på den af DK Hostmaster anviste måde.

10.2     Et Domænenavn, der er omfattet af en retskendelse om beslaglæggelse, over­drages til politiet.

Politiet kan på anmodning få blokeret det beslaglagte Domænenavn i indtil to år med politiet anført som Registrant.

Politiet kan forlænge blokeringsperioden for et år ad gangen ved fremsendelse af dokumentation til DK Hostmaster for, at sagen fortsat verserer.

En fysisk eller juridisk person, der ønsker at registrere et Domænenavn, som er beslaglagt og efterfølgende blokeret på anmodning af politiet, kan anmode poli­tiet om at få Domænenavnet overdraget.

 11. Klage og sagsbehandlingskrav

11.1     DK Hostmaster træffer beslutninger i henhold til nærværende Vilkår hurtigst muligt.

Ved meddelelse om en beslutning, der er bebyrdende for en Registrant, yder DK Hostmaster vejledning om klageadgang til Klagenævnet for Domænenavne. Vejledning om indgivelse af en klage kan til enhver tid findes på Klagenævnets hjemmeside.

 12. Ændring af Vilkår

12.1     DK Hostmaster kan ensidigt ændre disse Vilkår, og en Registrant er således om­fattet af de til enhver tid gældende Vilkår. DK Hostmaster offentliggør ændrede Vilkår senest en måned, før ændringen træder i kraft.

En Registrant af et Domænenavn informeres individuelt om væsentlige ændringer i nærværende Vilkår senest en måned, før ændringerne træder i kraft.

12.2     Nærværende Vilkår findes på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de to versioner har den danske version forrang.

 13. Ansvarsbegrænsning

13.1     DK Hostmaster kan ikke holdes ansvarlig for en Registrants krænkelse af tredje­mands rettigheder.

Registranten er forpligtet til at holde DK Hostmaster skadesløs i for­bindelse med eventuelle tvister om brugsretten til et Domænenavn.

DK Hostmaster kan ikke holdes ansvarlig for det tab, som en beslutning om at foretage eller undlade at foretage en suspension, blokering, sletning eller over­dragelse af et Domænenavn måtte medføre, ligesom DK Host­master ikke kan holdes ansvarlig for en Registrants indirekte tab.

13.2     DK Hostmasters erstatningsansvar er i alle tilfælde maksimeret til 100.000 kr. pr. suspension, blokering, sletning eller overdragelse af et Domænenavn.

13.3     Ansvarsbegrænsningerne finder ikke anvendelse, såfremt DK Hostmaster har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 14. Lovvalg og værneting

14.1     En tvist mellem DK Hostmaster og en Registrant skal afgøres efter dansk ret. Værneting er Københavns Byret.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.