DK Hostmasters generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af .dk-domænenavne

DK Hostmasters generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af .dk-domænenavne

Version 08 - 31. januar 2016

I henhold til § 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven), har DIFO overladt ansvaret for den daglige administration af .dk-domænenavne til DK Hostmaster A/S. På vegne af DIFO har DK Hostmaster A/S, i henhold til domænelovens, § 14, stk. 1, udarbejdet nærværende Generelle Vilkår.

Indhold

 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF .DK- DOMÆNENAVNE
 2. DEFINITIONER
 3. ANSØGNING, VALIDERING, RESERVERING OG BEKRÆFTELSE AF AFTALEN OM REGISTRERING AF ET .DK-DOMÆNENAVN
  1. Generelt
  2. Ansøgning om et .dk-domænenavn
  3. Reservering
  4. Validering af registrantens navne- og adresse oplysninger
  5. Bekræftelse af aftalen om registrering af et domænenavn
  6. Forbud mod warehousing
 4. REGISTRANTENS ØVRIGE FORPLIGTELSER
  1. Meddelelse om ændring af stamoplysninger
  2. Tilslutning til navneservere
 5. ØVRIGE YDELSER FRA DK HOSTMASTER
  1. DNSSEC
  2. VID-service (Very Important Domain)
  3. Redelegering
  4. Venteliste
 6. BETALING
  1. Generelt
  2. Priser og gebyrer
  3. Betaling for første registreringsperiode (nyoprettelse)
  4. Betaling for efterfølgende registreringsperioder og eventuelle øvrige gebyrer og priser
  5. Betalingsform
  6. Fakturering
  7. Manglende betaling
 7. OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER i WHOIS-DATABASEN
  1. Generelt
  2. Anonymitet i whois-databasen
  3. Udlevering af oplysninger om anonyme registranter i whois-databasen
 8. INDSIGELSER MOD RESERVEREDE, REGISTREREDE ELLER BLOKEREDE DOMÆNENAVNE
  1. Generelt
  2. Fastlåsning af stamoplysninger
  3. DK Hostmasters vurdering af indsigelser i særlige situationer
  4. Tredjemands ret til selv at forfølge en tvist
  5. Blokering af domænenavne på anmodning fra politiet
 9. OVERDRAGELSE/OVERFØRELSE
  1. Overdragelse af et domænenavn
  2. Overførelse af et omtvistet domænenavn
 10. OPSIGELSE OG OPHØR AF AFTALEN
  1. Registrantens opsigelsesadgang
  2. DK Hostmasters opsigelsesadgang
  3. DK Hostmasters ophævelsesadgang
 11. ANSVARSFRASKRIVELSE
 12. KLAGEADGANG
 13. ÆNDRING AF DE GENERELLE VILKÅR
 14. LOVVALG OG VÆRNETING
 15. SPROG

 

1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF .DK- DOMÆNENAVNE

Tildeling og registrering af et .dk-domænenavn sker ved at indgå en aftale herom med:

DK Hostmaster A/S
CVR. nr. 24210375
Kalvebod Brygge 45, 3. sal
1560 København V
Tlf.: 33 64 60 60
E-mail: info@dk-hostmaster.dk
Web: www.dk-hostmaster.dk
(herefter DK Hostmaster)

Tildeling og registrering af et .dk-domænenavn sker efter først til mølle-princippet.

Det følger af domænelovens § 3, at .dk domænet tilhører den danske stat.

Med registreringen erhverver registranten alene brugsret til det registrerede .dk-domænenavn.

DK Hostmaster foretager ikke nogen prøvelse af, om et .dk-domænenavn krænker tredjemands navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder eller på anden måde krænker tredjemands ret i forbindelse med ansøgningen om et .dk-domænenavn.

DK Hostmaster foretager som udgangspunkt ingen vurdering af rejste indsigelser mod reserverede eller registrerede .dk-domænenavne.

Ansøgning om et .dk-domænenavn skal ske gennem en af DK Hostmaster godkendt registrator.

De nærmere betingelser for DK Hostmasters tildeling, registrering og administration af .dk-domænenavne fremgår af nedenstående bestemmelser samt af procedurebeskrivelserne på DK Hostmasters hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk.

 

 

2. DEFINITIONER

Aftalen

Ved aftalen forstås den aftale, der indgås mellem DK Hostmaster og registranten om registrering af et domænenavn. Aftalen er underlagt DK Hostmasters til enhver tid gældende regler, herunder de til enhver tid gældende Generelle Vilkår.

Betaler

Ved betaler forstås den, som registranten har udpeget til at varetage alle betalinger vedrørende domænenavnet.

Blokering

Ved blokering forstås en særlig registrering af et domænenavn i DK Hostmasters database, hvortil der ikke kan tilknyttes tjenester.

DIFO

Ved DIFO forstås foreningen Dansk Internet Forum. DIFO har, på grundlag af domæneloven, til opgave at fastlægge de overordnede mål og principper for tildeling, registrering og administration af  .dk-domænenavne.

.dk-domænenavn og domænenavn

Ved .dk-domænenavn forstås andenordens domænenavne under top level-domænet .dk.
I nærværende Generelle Vilkår benyttes ”.dk-domænenavn” og ”domænenavn” som synonymer.

DK Hostmaster

Ved DK Hostmaster forstås DK Hostmaster A/S (CVR: 24210375). DK Hostmaster er et helejet datterselskab af DIFO. DK Hostmaster forestår den daglige administration af .dk-domænenavne efter delegation fra DIFO.

DK Hostmasters Generelle Vilkår for tildeling, registrering og administration af .dk- domænenavne

Ved DK Hostmasters Generelle Vilkår for tildeling, registrering og administration af .dk-domænenavne forstås nærværende bestemmelser for tildeling, registrering og administration af .dk-domænenavne. For de gældende procedurebeskrivelser henvises til DK Hostmasters hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk.
I nærværende Generelle Vilkår benyttes ”DK Hostmasters Generelle Vilkår for tildeling, registrering og administration af .dk-domænenavne” og ”de Generelle Vilkår” som synonymer.

DNSSEC

Ved DNSSEC forstås Domain Name System Security Extensions. DNSSEC er en sikkerhedsforanstaltning, der muliggør verificering af rigtigheden af svaret på en DNS-forespørgsel.

Domæneloven

Ved domæneloven forstås lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner, med eventuelle senere ændringer hertil.

Fuldmægtig

Ved fuldmægtig forstås den fysiske eller juridiske person, som registranten har givet fuldmagt til at igangsætte transaktioner over for DK Hostmaster i henhold til de vilkår, som DK Hostmaster har fastlagt for fuldmægtigforholdet.

Generelle Vilkår

Se under ”DK Hostmasters Generelle Vilkår for tildeling, registrering og administration af .dk-domænenavne”.

Klagenævnet for Domænenavne

Ved Klagenævnet for Domænenavne forstås det uafhængige klagenævn, der er nedsat i henhold til domænelovens § 26. Yderligere information om klagenævnet kan findes på klagenævnets hjemmeside: www.domaeneklager.dk

Navneserver

Ved navneserver forstås en server, der tilvejebringer en navneservice.

Navneserveransvarlig

Ved navneserveransvarlig forstås en fysisk eller juridisk person, som er registreret af DK Hostmaster som ansvarlig kontaktperson for en eller flere navneservere.

Navneservice

Ved navneservice forstås en tjeneste, der oversætter domænenavne til maskinlæsbare IP-adresser, og omvendt, til brug for kommunikation på internettet. Navneservice forkortes ofte DNS (Domain Name Service).

Nøgleansvarlig

Ved nøgleansvarlig forstås en fysisk eller juridisk person, som håndterer transaktioner, som indebærer ændringer i opsætning og indhold af krypteringsnøgler for DNSSEC. Den navneserveransvarlige er som hovedregel den nøgleansvarlige, men registranten kan til enhver tid altid indgå som nøgleansvarlig selv.

Registrant

Ved registrant forstås den fysiske eller juridiske person, som har ansøgt om registrering af et domænenavn gennem en af DK Hostmaster godkendt registrator, og som får domænenavnet tildelt ved aftale herom med DK Hostmaster.

Registrator

Ved registrator forstås en fysisk eller juridisk person, der er godkendt af DK Hostmaster til at kunne registrere domænenavne.

Selvbetjeningen

Ved Selvbetjeningen forstås den funktion på DK Hostmasters hjemmeside, hvorved der ved brug af bruger-id og adgangskode kan foretages operationer vedrørende et registreret domænenavn.

Sletning

Ved sletning forstås permanent fjernelse af et domænenavn i DK Hostmasters database over registrerede domænenavne, hvorefter domænenavnet på ny kan registreres. En sletning kan alene foretages af DK Hostmaster.

Stamoplysninger

Ved stamoplysninger forstås de oplysninger, som er registreret om et domænenavn, herunder bl.a. kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer) på registrant, fuldmægtig og betaler.
For juridiske personer med dansk CVR-nummer gælder i tillæg til ovenstående, at stamoplysninger skal indeholde oplysninger om CVR-nummer.

Suspension

Ved suspension forstås en midlertidig frakobling af navneservice for et domænenavn.

Top level-domæne

Ved top level-domæne forstås den betegnelse i et domænenavn, der står længst til højre.

VID-kontakt

Ved VID-kontakt forstås den fysiske eller juridiske person, som registranten har givet bemyndigelse til at godkende transaktioner vedr. domænenavnet over for DK Hostmaster i henhold til de vilkår, som DK Hostmaster har fastlagt for VID-servicen.

Whois-databasen

Med whois-databasen forstås DK Hostmasters offentlige database over registrerede og blokerede domænenavne. I databasen fremgår registrantens og fuldmægtigens navn, adresse og telefonnummer og bruger-id, medmindre disse er berettiget til anonymitet. Whois-databasen har hjemmel i domænelovens § 18, stk. 1.

 

 

3. ANSØGNING, VALIDERING, RESERVERING OG BEKRÆFTELSE AF AFTALEN OM REGISTRERING AF ET .DK-DOMÆNENAVN

 

3.1 Generelt

Ansøgningen om et .dk-domænenavn foregår gennem en registrator, men selve aftalen om brugsretten til et domænenavn indgås mellem registranten og DK Hostmaster.

Den efterfølgende kommunikation i forbindelse med administrationen af domænenavnet sker direkte mellem DK Hostmaster og registranten eller den af registranten udpegede fuldmægtig eller betaler.

For at der kan foretages en registrering af et domænenavn, forudsættes følgende processer gennemført:

 1. at der indsendes en ansøgning om domænenavnet gennem en registrator, jf. bestemmelserne i pkt. 3.2,
 2. at DK Hostmaster foretager en reservering af domænenavnet, jf. bestemmelserne i pkt. 3.3,
 3. at der sker en validering af registrantens navn, adresse og telefonnummer hos DK Hostmaster, jf. bestemmelserne i pkt. 3.4, samt
 4. at registranten efterfølgende bekræfter aftalen om registreringen af domænenavnet, jf. bestemmelserne i pkt. 3.5.

 

3.2 Ansøgning om et .dk-domænenavn

3.2.1 Ansøgningens indhold

En registrant, der ønsker at få tildelt et domænenavn, skal ansøge om dette gennem en af DK Hostmaster godkendt registrator. Listen over godkendte registratorer findes på DK Hostmasters hjemmeside.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

 • Det ansøgte domænenavn.
 • Længden på registreringsperioden (1, 2, 3 eller 5 år).
 • Navnene på mindst to navneservere, der er godkendt af DK Hostmaster.
 • Oplysninger om registranten:
  • Registrantens navn (for juridiske personer også selskabsform og CVR-nummer). Såfremt der angives en attentionperson for registranten, tilhører brugsretten til domænenavnet ikke den angivne attentionperson.
  • Gyldig adresse (for fysiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til Folkeregisteradressen og for juridiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til adressen i CVR-registret).
  • Gyldig og aktiv e-mailadresse og gyldigt og aktivt telefonnummer. E-mailadresse og telefonnummer skal være under  registrantens kontrol.
 • Oplysninger om fuldmægtig:
  • Fuldmægtigs navn (for juridiske personer også selskabsform og CVR-nummer).
  • Gyldig adresse (for fysiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til Folkeregisteradressen og for juridiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til adressen i CVR-registret).
  • Gyldig og aktiv e-mailadresse og gyldigt og aktivt telefonnummer, hvis fuldmægtig er en anden end registranten selv. E-mailadresse og telefonnummer skal være under den fuldmægtiges kontrol.
 • Oplysninger om betaler:
  • Betalerens navn (for juridiske personer også selskabsform og CVR-nummer).
  • Gyldig adresse (for fysiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til Folkeregisteradressen og for juridiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til adressen i CVR-registret).
  • Gyldig og aktiv e-mailadresse og gyldigt og aktivt telefonnummer, hvis betaleren er en anden end registranten selv. E-mailadresse og telefonnummer skal være under betalerens kontrol.
 • Oplysninger om en eventuel nøgleansvarlig:
  • Nøgleansvarliges navn (for juridiske personer også selskabsform og CVR-nummer).
  • Gyldig adresse (for fysiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til Folkeregisteradressen og for juridiske personer med adresse i Danmark skal adressen svare til adressen i CVR-registret).
  • Gyldig og aktiv e-mailadresse og gyldigt og aktivt telefonnummer. E-mailadresse og telefonnummer skal være under den nøgleansvarliges kontrol.
3.2.1.1 Fuldmægtig og betaler

Det er registranten selv, som vælger hvem, der skal være fuldmægtig og/eller betaler for domænenavnet. Anfører registranten ikke en fuldmægtig og/eller betaler, tilfalder begge funktioner automatisk registranten.

Valg af fuldmægtig og betaler kan foretages både i forbindelse med ansøgningen af domænenavnet og efterfølgende på DK Hostmasters selvbetjening.

En fuldmægtig kan ikke garanteres anonymitet i DK Hostmaster whois-database, medmindre denne svarer til registranten, og registranten er berettiget til anonymitet.

En fuldmægtigs anmodning om ekstern redelegering, udskiftning af nøgleansvarlig, sletning eller overdragelse af et domænenavn kræver registrantens efterfølgende accept heraf, inden DK Hostmaster effektuerer disse handlinger. Det skal bemærkes, at en fuldmægtig ikke kan ændre i registrantens stamoplysninger. 

Fuldmægtig kan ikke videredelegere fuldmagten til en anden fysisk eller juridisk person, medmindre fuldmægtig er identisk med registranten.

Betaler kan kun betale for domænenavnet og er anonym i DK Hostmasters whois-database. Registranten er betaler, medmindre registranten har oplyst en anden betaler som anført i pkt. 3.2.1.

En registrant har til enhver tid adgang til alle oplysninger om en fuldmægtig og/eller betaler, der er tilknyttet registrantens domænenavn, uanset om én eller flere af disse er berettiget til anonymitet i DK Hostmasters whois-database.

En fuldmægtig har til enhver tid adgang til alle oplysninger om en betaler, der er tilknyttet det domænenavn, som den fuldmægtige er tilknyttet, uanset om betaleren er berettiget til anonymitet i DK Hostmasters whois-database.

3.2.2 Fortrydelsesret

En aftale om brugsret til et domænenavn er ikke omfattet af forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelsesret, jf. undtagelsen herfor i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.

Registranten kan altid opsige aftalen, jf. bestemmelser herom i pkt. 10.1.

3.2.3 Indeståelse for ikke-krænkelse

Registranten indestår overfor DK Hostmaster ved sin ansøgning for, at reservation, registrering og/eller anvendelse af det ansøgte domænenavn ikke krænker tredjemands navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder, og at registranten ikke er bekendt med, at reservation, registrering og/eller anvendelse i øvrigt strider mod aftalen eller dansk ret.

3.2.4 Digital og elektronisk signatur

DK Hostmaster kan fastsætte nærmere regler for brug af digitale eller elektroniske signaturer i ansøgningsprocessen.

3.2.5 Tegnsæt for domænenavne

De til enhver tid gældende regler for hvilke skrifttegn, der kan benyttes i forbindelse med registrering af et domænenavn, er beskrevet på DK Hostmasters hjemmeside.

DK Hostmaster forbeholder sig retten til at ændre ovennævnte regler med mindst en (1) måneds varsel efter beslutning truffet af DIFOs bestyrelse. Inden ændringer træder i kraft, skal der tilvejebringes sikkerhed for, at det nye tegnsæt understøttes af robuste tekniske løsninger. I det omfang, der kan rejses begrundet tvivl herom, skal offentligheden have mulighed for at kommentere sådanne forslag til ændringer.

Selve proceduren for tildeling og registrering af nye domænenavne ved udvidelse af tegnsættet er beskrevet på DK Hostmasters hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk.

 

 

3.3 Reservering

3.3.1 Reservering af et domænenavn

DK Hostmaster registrerer den rækkefølge, hvori ansøgninger om domænenavne modtages hos DK Hostmaster.

I forbindelse med modtagelsen af en ansøgning undersøger DK Hostmaster, om det ansøgte domænenavn er ledigt. Er det ansøgte domænenavn hverken reserveret, registreret eller blokeret, og er betingelserne for registrering i øvrigt opfyldt jf. pkt. 3.2, reserverer DK Hostmaster domænenavnet til registranten.

Er det ansøgte domænenavn allerede reserveret eller registreret, henvises til pkt. 5.4 om muligheden for, at registranten kan skrive sig på venteliste til domænenavnet.

3.3.2 Såfremt det ansøgte domænenavn er blokeret

Er det ansøgte domænenavn blokeret, sender DK Hostmaster en e-mail til registranten af det blokerede domænenavn med anmodning om stillingtagen til, om domænenavnet kan frigives til registrering til den part, der har ansøgt om domænenavnet.

DK Hostmasters anmodning skal besvares inden for 28 dage fra e-mailens datering, ellers frigives domænenavnsansøgningen til videre behandling.

Modsætter registranten sig en frigivelse af domænenavnet, opretholdes blokeringen.

 

 

3.4 Validering af registrantens navne- og adresse oplysninger

Det følger af domæneloven, at DK Hostmaster skal sikre, at oplysningerne om registrantens navn, adresse og telefonnummer i whois-databasen er retvisende og opdaterede, i det omfang dette er teknisk muligt og rimeligt.

Det er derfor en forudsætning for at kunne registrere et domænenavn, at DK Hostmaster, i det omfang dette er teknisk muligt og rimeligt, kan validere registrantens oplysninger om navn, adresse og telefonnummer som retvisende.

3.4.1 Validering af oplysninger om fysiske personer med adresse i Danmark

For fysiske personer med adresse i Danmark sker valideringen ved match af navn og adresse med oplysningerne i CPR-registret. Undtagelsesvis vil valideringen skulle ske via anvendelse af registrantens CPR-nummer, såfremt et match ikke kan ske alene på navn og adresse.

Det er en forudsætning for at kunne registrere et domænenavn, at registranten accepterer om nødvendigt at oplyse CPR-nummer til brug for valideringen. DK Hostmaster er berettiget til at afvise en ansøgning om et domænenavn, såfremt CPR-nummer ikke oplyses.

3.4.2 Validering af oplysninger om juridiske personer med dansk CVR-nummer

For juridiske personer med dansk CVR-nummer sker valideringen ved opslag i CVR-registret.

Det er en forudsætning for at kunne registrere et domænenavn, at registranten accepterer at oplyse CVR-nummer til brug for valideringen. DK Hostmaster er berettiget til at afvise en ansøgning om et domænenavn, såfremt CVR-nummer ikke oplyses.

Juridiske personer med dansk adresse, som ikke har et CVR-nummer, er omfattet af bestemmelsen i pkt. 3.4.1.

For validering af oplysninger om foreninger, se bestemmelsen i pkt. 3.4.3.

3.4.3 Validering af oplysninger om foreninger med adresse i Danmark

For foreninger med adresse i Danmark sker valideringen ved opslag i CVR-registret. Det er en forudsætning for at kunne registrere et domænenavn, at registranten accepterer at oplyse CVR-nummer til brug for valideringen.

Såfremt foreningen ikke har et CVR-nummer, skal der til brug for valideringen oplyses navn, adresse og eventuelt CPR-nummer på en kontaktperson for foreningen. DK Hostmaster er berettiget til at afvise en ansøgning om et domænenavn, såfremt CPR- eller CVR-nummer ikke oplyses.

3.4.4 For øvrige registranter

For øvrige registranter end nævnt i pkt. 3.4.1 - 3.4.3 kan der ikke foretages en validering i forhold til offentlige danske registre.

For disse registranter er DK Hostmaster i stedet berettiget til at validere navn og adresse ved fremsendelse af brev pr. post til registranten. Såfremt brevet kommer retur, anses navn og adresse ikke for valideret, hvorfor DK Hostmaster er berettiget til at slette aftalen om registrering af domænenavnet, jf. bestemmelsen i pkt. 10.3.5.

 

 

3.5 Bekræftelse af aftalen om registrering af et domænenavn

Efter valideringen af registranten, i henhold til bestemmelserne herom i pkt. 3.4, fremsendes ordrebekræftelse pr. e-mail til den i ansøgningen opgivne registrant. DK Hostmaster kan vælge også at fremsende en ordrebekræftelse pr. post med henblik på at validere registrantens oplysninger, jf. pkt. 3.4.

Registranter, der i mere end to tilfælde tidligere er noteret for at have registreret domænenavne, der efter pkt. 8.3.3 er anset som typosquatting, får alene fremsendt ordrebekræftelsen pr. post.

Registranten skal bekræfte aftalen om registrering af et domænenavn ved at følge den gældende procedure foreskrevet af DK Hostmaster, som er offentliggjort på DK Hostmasters hjemmeside. 

Ved bekræftelsen indestår registranten for, at de oplysninger, som DK Hostmaster er i besiddelse af, er korrekte og afgivet af registranten med henblik på at erhverve brugsretten til det pågældende domænenavn.

Såfremt registranten ikke bekræfter aftalen om registrering af et domænenavn inden den frist, der er angivet i ordrebekræftelsen, slettes reservationen.

3.5.1 Accept af DK Hostmasters regler

Ved bekræftelsen accepterer registranten at være omfattet af DK Hostmasters regler, herunder de Generelle Vilkår, procedurebeskrivelser mv. på DK Hostmasters hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk samt DK Hostmasters persondatapolitik.

Registranten accepterer samtidig, at DK Hostmaster vil efterleve og effektuere de af Klagenævnet for Domænenavne trufne afgørelser.

 

 

3.6 Forbud mod warehousing

Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, også kaldet warehousing, jf. domænelovens § 25, stk. 2.

 

 

4. REGISTRANTENS ØVRIGE FORPLIGTELSER

 

4.1 Meddelelse om ændring af stamoplysninger

Det er registrantens ansvar at orientere DK Hostmaster om enhver ændring af stamoplysninger vedrørende domænenavnet, herunder men ikke begrænset til ændringer i kontaktoplysninger i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse, jf. dog bestemmelserne nedenfor omkring automatisk opdatering af navne- og adresseoplysninger.

DK Hostmaster er berettiget til at opdatere oplysninger på vegne af registranten i følgende tilfælde:

 • Hvis DK Hostmaster modtager flyttemeddelelse fra Post Danmark eller lignende virksomhed.
 • Hvis DK Hostmaster modtager meddelelse fra CPR- eller CVR-registret om navne- og/eller adresseændring.
 • Hvis DK Hostmaster kan konstatere navne- og/eller adresseændring ved opslag i CPR- eller CVR-registret.

For registranter, hvis oplysninger er valideret af DK Hostmaster i CPR-registret i forbindelse med ansøgningen om et domænenavn, og som ikke har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, sikrer DK Hostmaster, at whois-databasen automatisk opdateres i tilfælde af navne- og adresseændringer noteret i CPR-registeret. Dette gælder dog ikke for navne- og adresseændringer for registranter med dansk adresse, der flytter til udlandet, samt i de tilfælde, hvor CPR-registret i øvrigt ikke kan levere oplysninger om navne- og adresseændringer for registranter. I disse tilfælde er registranterne selv forpligtet til at orientere DK Hostmaster om navne- og adresseændringer.

I alle andre tilfælde, kan DK Hostmaster ikke automatisk sikre en opdatering i tilfælde af navne- og adresseændringer. Det påhviler disse registranter selv at oplyse DK Hostmaster om navne– og adresseændringer i henhold til proceduren offentliggjort på DK Hostmasters hjemmeside.

Ændring af stamoplysninger kan ske via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside eller ved anvendelse af en anden af DK Hostmaster oplyst metode.

 

4.2 Tilslutning til navneservere

Registranten skal sikre, at der til domænenavnet gennem en navneserveransvarlig er tilsluttet mindst to navneservere, som er godkendt af DK Hostmaster. 

Er der ikke tilsluttet mindst to navneservere til et domænenavn, vil domænenavnet ikke være tilgængeligt, og DK Hostmaster kan hæve aftalen og slette registreringen af domænenavnet jf. pkt. 10.3.3.

Registranten af et blokeret domænenavn er undtaget ovenstående forpligtelse.

 

 

5. ØVRIGE YDELSER FRA DK HOSTMASTER

 

5.1 DNSSEC

DK Hostmaster tilbyder sikkerhedsforanstaltningen DNSSEC.

Registranten har tre muligheder i forhold til DNSSEC:

 • Registranten kan lade den navneserveransvarlige varetage servicen.
 • Registranten kan selv varetage servicen.
 • Registranten kan fravælge servicen.

DK Hostmaster påser, at de krypteringsnøgler, som DK Hostmaster genererer til brug for DNSSEC på .dk-zonen, er valide og annonceres korrekt.

Brugen af DNSSEC indebærer ikke en udvidelse af DK Hostmasters ansvar for rigtigheden af DNS-oplysninger.

Der henvises til DK Hostmasters hjemmeside for en beskrivelse af sikkerhedsforanstaltningen DNSSEC og procedurerne forbundet hermed.

5.1.1 DNSSEC varetaget af den navneserveransvarlige

De navneserveransvarlige, der har indgået aftale med DK Hostmaster, har mulighed for at melde DNSSEC nøgler ind, og derved blive nøgleansvarlig for registrantens domænenavne. Derved får domænenavnet automatisk tilknyttet sikkerhedsforanstaltningen DNSSEC.

Registranten kan til enhver tid fravælge, at servicen varetages af den navneserveransvarlige, ved at fravælge den navneserveransvarliges nøgler.

5.1.2 DNSSEC varetaget af registranten

Såfremt registranten selv vælger at varetage DNSSEC nøglerne gælder vilkårene i dette afsnit.

Tilmelding af DNSSEC kan ske via DK Hostmasters selvbetjening.

Det påhviler registranten selv at:

 • generere sine krypteringsnøgler til brug for DNSSEC,
 • fremsende den offentlige nøgle af det genererede nøglesæt til DK Hostmaster, og
 • publicere nøglerne i DNS.

Registranten kan uddelegere ovenstående opgaver til sin fuldmægtig.

Ansvaret for registrantens krypteringsnøgler og håndteringen af disse påhviler registranten.

DK Hostmaster opkræver ikke betaling for tilslutning af DNSSEC af registranten.

5.1.3 Fravalg af DNSSEC

Registranten har til enhver tid ret til at fravælge DNSSEC for sit domænenavn, hvad enten servicen varetages af den navneserveransvarlige eller af registranten selv.

 

5.2 VID-service (Very Important Domain)

DK Hostmaster tilbyder en VID-service, som kan tilkøbes til en domænenavnsregistrering.

Der henvises til DK Hostmasters hjemmeside for en beskrivelse af VID-servicen og procedurerne forbundet hermed.

5.2.1 Tilmelding og framelding af VID-service

Tilmelding og framelding af VID-service skal følge de af DK Hostmaster fastlagte procedurer herfor, jf. beskrivelsen på DK Hostmasters hjemmeside.

Tilmelding til VID-service kan alene foretages af registranten. Hvis fuldmægtig anmoder om tilmelding til VID-service, skal registranten godkende tilmeldingen, inden VID-service oprettes.

Framelding af VID-service for et domænenavn skal godkendes af registranten, før frameldingen effektueres af DK Hostmaster.

5.2.2 VID-kontakt

Registranten opfordres til at udpege minimum én (1) og maksimalt tre (3) VID-kontakt(er) pr. domænenavn, der har tilknyttet en VID-service. Er der udpeget mere end én (1) VID-kontakt, er disse ligestillede i forhold til hinanden. Registranten kan løbende udskifte og udpege nye VID-kontakter.

En VID-kontakt har bemyndigelse til, på vegne af registranten, at godkende transaktioner vedr. domænenavnet over for DK Hostmaster i henhold til de vilkår, som DK Hostmaster har fastlagt for VID-servicen, jf. beskrivelsen på DK Hostmasters hjemmeside.

5.2.3 Varsling om, at DK Hostmaster agter at hæve aftalen om registrantens domænenavne

Såfremt DK Hostmaster agter at hæve aftalen om registrantens domænenavne som følge af registrantens manglende betaling, manglende fremsendelse af erklæring om ikke-krænkelse eller manglende tilslutning til navneservere, skal DK Hostmaster følge en særlig varslingsprocedure, før et domænenavn med VID-service slettes, jf. nærmere pkt. 10.3.8.

Den særlige varslingsprocedure gælder dog ikke ved ophævelse af aftalen af andre grunde end de ovenfor anførte.

5.2.4 Opdatering af kontaktoplysnigner

Der henvises til bestemmelsen i pkt. 4.1 omkring registrantens ansvar for så vidt angår opdatering af egne kontaktoplysninger. Holder registranten ikke sine kontaktoplysninger opdateret, er det registrantens ansvar, såfremt fremsendte breve ikke kommer frem til registranten.

5.2.5 Misligholdelse af aftalen om VID-service

Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse af aftalen om VID-service, som berettiger DK Hostmaster til at hæve aftalen om VID-service:

 • Manglende opdatering af registrantens kontaktoplysninger, jf. også pkt. 10.3.6.
 • Hvis fremsendte anbefalede breve gentagne gange ikke kan afleveres til registranten, uanset årsagen herfor.
5.2.6  Pris

DK Hostmaster opkræver et årligt gebyr pr. domænenavn med VID-service jf. pkt. 6.2.2.

Opsiges serviceaftalen, eller ophører registreringen af et domænenavn med VID-service, refunderer DK Hostmaster ikke eventuel forudbetalt gebyr uanset årsagen til ophøret.

 

5.3 Redelegering

Registranten kan få sit domænenavn flyttet fra nuværende navneservere til nye navneservere, også kaldet en redelegering.

En anmodning om redelegering kan ske via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside eller i særlige tilfælde ved anvendelse af en anden af DK Hostmaster oplyst metode.

Redelegering forudsætter, at domænenavnet ikke er suspenderet hos DK Hostmaster af andre grunde end forkert eller manglende opsat navneservice, og at de navneservere, som domænenavnet ønskes delegeret til, er godkendt af DK Hostmaster, og at disse navneservere svarer autoritativt for domænenavnet.

Ved redelegering af et domænenavn med tilknyttede DNSSEC-nøgler vil DNSSEC-service som hovedregel blive afbrudt, indtil en ny nøgleansvarlig og nye nøgler er registreret på domænenavnets stamoplysninger.

DK Hostmaster opkræver ikke betaling for redelegering.

I de tilfælde hvor anmodningen er igangsat af andre parter end registranten, kræver det registrantens accept af anmodningen, inden DK Hostmaster udfører redelegeringen. Undtaget herfor er interne redelegeringer.

 

5.4 Venteliste

DK Hostmaster vedligeholder og administrerer en venteliste for domænenavne, der allerede er reserverede eller registrerede. Der kan ikke oprettes venteliste til et blokeret domænenavn.

5.4.1  Optagelse på venteliste

Anmodning om optagelse på venteliste til et allerede reserveret eller registreret domænenavn sker via DK Hostmasters hjemmeside.

Optagelse på venteliste forudsætter afgivelse af oplysninger om den anmodende part, der skriver sig på venteliste, herunder e-mailadresse.

De anmodende parter indplaceres på ventelisten i den rækkefølge, som anmodningerne modtages.

Meddelelse om ændring i de med anmodningen fremsendte kontaktoplysninger kan ske via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside. Manglende meddelelse kan medføre bortfald af ventelisteregistreringen.

5.4.2 Placering på venteliste under nævns- eller domstolsbehandling

Modtager DK Hostmaster dokumentation for, at der er indbragt en sag for Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene med påstand om, at domænenavnet overføres til en anden end registranten, optages den, som domænenavnet påstås overført til, uden gebyr på venteliste til domænenavnet. Eksisterer der allerede en venteliste til det pågældende domænenavn, indplaceres parten efter de allerede optagne på ventelisten. Placeringen bortfalder, efter endelig afgørelse er truffet af enten Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene. Ønsker klager herefter at blive optaget på venteliste, skal klager følge processen som angivet i pkt. 5.4.1.

5.4.3 Pris

Optagelse på venteliste er betinget af, at der betales et årligt gebyr pr. domænenavn til DK Hostmaster, jf. pkt. 6.2.2.

Manglende betaling medfører sletning fra ventelisten.

5.4.4 Tildeling af et domænenavn

Når reservationen eller registreringen af et domænenavn, hvortil der er oprettet en venteliste, bliver slettet, orienteres de ventende herom pr. e-mail. De optagne på ventelisten gives herefter 14 dage til at acceptere tilbuddet om registrering af det pågældende domænenavn. Domænenavnet tildeles herefter til den højst placerede på ventelisten, der inden for fristen på 14 dage, har accepteret tilbuddet om at registrere domænenavnet.

Den, som får tildelt domænenavnet, skal følge den til enhver tid gældende procedure for tildeling af domænenavn via venteliste, der fremgår af DK Hostmaster hjemmeside.

Den part, som domænenavnet skal tildeles til, skal valideres, inden tildelingen kan gennemføres, jf. bestemmelserne herom i pkt. 3.4.

 

 

6. BETALING

 

6.1 Generelt

Registreringen af et domænenavn forlænges automatisk for en ny periode, medmindre registranten har anmodet om andet.

Ønsker registranten at ændre længden af registreringsperioden, skal dette meddeles DK Hostmaster senest en (1) måned før udløb af en registreringsperiode.

Såfremt registranten undlader at betale gebyret for en ny periode eller anden forfalden ydelse, kan DK Hostmaster hæve aftalen og slette registreringen af domænenavnet jf. pkt. 10.3.1.

 

6.2 Priser og gebyrer

6.2.1 Periodegebyr

Periodegebyret for et domænenavn udgør følgende:

 • DKK 45,- inkl. moms for en 1-årig registreringsperiode,
 • DKK 90,- inkl. moms for en 2-årig registreringsperiode,
 • DKK 135,- inkl. moms for en 3-årig registreringsperiode
 • DKK 180,- inkl. moms for en 5-årig registreringsperiode.
6.2.2 Øvrige priser og gebyrer

DK Hostmaster har følgende øvrige priser og gebyrer. Alle beløb er inkl. moms.

Pris for VID-service: DKK 150,- årligt pr. domænenavn.

Pris for optag på venteliste: DKK 75,- årligt pr. domænenavn.

Genopretningsgebyr: DKK 125,- pr. domænenavn.

Papirfakturagebyr: DKK 37,50 pr. stk.

Administrationsgebyr ved refundering af for meget forudbetalt registreringsafgift: DKK 50,- pr. tilbagebetaling.

6.2.3 Blokerede domænenavne

Blokerede domænenavne er undtaget periodegebyr og øvrige priser og gebyrer.

 

6.3 Betaling for første registreringsperiode (nyoprettelse)

Registrator betaler på registrantens vegne periodegebyret for den første valgte registreringsperiode til DK Hostmaster. Den første registreringsperiode strækker sig fra reservationstidspunktet og kalendermåneden ud og de(t) følgende hele år.

Er domænenavnet tildelt via venteliste, betaler registranten dog selv periodegebyret for den første registreringsperiode til DK Hostmaster.

 

6.4   Betaling for efterfølgende registreringsperioder og eventuelle øvrige gebyrer og priser

Efter udløbet af første registreringsperiode betaler registranten selv for efterfølgende registreringsperioder og eventuelle øvrige priser og gebyrer, med mindre registranten har anført en betaler for domænenavnet, jf. pkt. 3.  Betalingen sker direkte til DK Hostmaster.

 

6.5 Betalingsform

Betaling af periodegebyr og eventuelle øvrige priser og gebyrer skal foregå via betalingsservice eller ved anvendelse af andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster.

 

6.6  Fakturering

DK Hostmaster fremsender elektronisk fakturaer til den, der er noteret som betaler for domænenavnet. Er der ikke anført særskilt betaler for domænenavnet, fremsendes faktura til registranten.

DK Hostmaster fremsender kun papirfaktura, såfremt registranten, eller den af registranten udpegede betaler, anmoder herom. DK Hostmaster opkræver i denne forbindelse et gebyr pr. faktura, jf. pkt. 6.2.2.

 

6.7 Manglende betaling

Ved manglende betaling af periodegebyr, genopretningsgebyr eller lignende fremsendes varsel i henhold til varslingsproceduren beskrevet i pkt. 10.3.8.

 

 

7. OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER i WHOIS-DATABASEN

 

7.1 Generelt

Oplysninger om registrerede og blokerede domænenavne, herunder registrantens og fuldmægtigens navn, adresse og telefonnummer og bruger-id, er offentligt tilgængelige via DK Hostmasters whois-database, jf. domænelovens § 18. 

 

7.2 Anonymitet i whois-databasen

Det følger af domæneloven, at DK Hostmaster skal sikre, at registranter er anonyme i whois-databasen, såfremt oplysningerne i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed, og såfremt DK Hostmaster kan konstatere dette ved opslag i et offentligt tilgængeligt register. Såfremt DK Hostmaster ikke kan konstatere dette ved opslag i et offentligt tilgængeligt register, er registranten forpligtet til selv at rette henvendelse til DK Hostmaster, såfremt denne ønsker at være anonym i whois-databasen, og dokumenterer dennes ret til at være anonym.

Hvis registranten ikke længere er berettiget til anonymitet i henhold til anden lovgivning, vil registranten fremgå af whois-databasen.

Anonymitet kan alene gives fysiske personer.

En fuldmægtig kan ikke garanteres anonymitet i DK Hostmasters whois-database, medmindre denne svarer til registranten, og registranten er berettiget til anonymitet.

DK Hostmaster vil ved opslag i den til enhver tid gældende landsdækkende danske nummeroplysningstjeneste undersøge, om registrantens telefonnummer skal udelades fra whois-databasen.

7.2.1 Fysiske personer med adresse i Danmark

For fysiske personer med adresse i Danmark sørger DK Hostmaster automatisk for, at registranten bliver anonym i whois-databasen, såfremt DK Hostmaster ved opslag i CPR-registret med de af registranten opgivne oplysninger kan konstatere, at registranten har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret.

7.2.2 Fysiske personer med adresse i andre lande

For fysiske personer, som har navne- og adressebeskyttelse i henhold til udenlandsk lovgivning, gælder, at disse over for DK Hostmaster skal godtgøre, at disse har ret til navne- og adressebeskyttelse i henhold til lovgivningen i det land, hvor de har adresse. Når DK Hostmaster har modtaget dokumentation herfor, sikrer DK Hostmaster efter anmodning, at registranten bliver anonym i whois-databasen. DK Hostmaster er til enhver tid berettiget til at bede registranten om opdateret dokumentation for, at denne fortsat er berettiget til anonymitet.

 

7.3 Udlevering af oplysninger om anonyme registranter i whois-databasen 

Oplysninger om registranter, der er anonyme i DK Hostmasters whois-database, vil altid blive videregivet til Klagenævnet for Domænenavne i forbindelse med behandling af konkrete sager og til andre, i det omfang det er berettiget i medfør af anden lovgivning i øvrigt, jf. domænelovens § 18, stk. 5. For en nærmere gennemgang af DK Hostmasters persondatapolitik henvises til DK Hostmasters hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk.

 

 

8. INDSIGELSER MOD RESERVEREDE, REGISTREREDE ELLER BLOKEREDE DOMÆNENAVNE

 

8.1 Generelt

DK Hostmaster foretager ikke nogen prøvelse af, om et .dk-domænenavn krænker tredjemands navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder, eller på anden måde krænker tredjemands ret i forbindelse med ansøgningen om et .dk-domænenavn. En reservation eller registrering af et .dk-domænenavn er derfor ikke ensbetydende med, at tredjemand ikke kan rejse indsigelse.

Indsigelser mod reserverede eller registrerede domænenavne skal som udgangspunkt stiles til registranten. Kan parterne ikke nå til enighed, må indsigelsen indbringes for Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene. I særlige tilfælde kan indsigelsen rettes mod DK Hostmaster, jf. bestemmelserne i pkt. 8.3.1-8.3.4

 

8.2 Fastlåsning af stamoplysninger

8.2.1. Fastlåsning af stamoplysninger i forbindelse med Klagenævnssager

Når Klagenævnet for Domænenavne starter en klagesag, noterer klagenævnet dette på domænenavnets stamoplysninger, hvorefter stamoplysningerne fastlåses, således at alene adresseoplysningerne kan vedligeholdes. Klagenævnet for Domænenavne orienterer registranten om noteringen. Noteringen ophæves, såfremt sagen hæves, der bliver indgået forlig eller Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse.

8.2.2 Fastlåsning af stamoplysninger i forbindelse med andre tvister

Når der verserer en tvist om et domænenavn, og DK Hostmaster har modtaget dokumentation for, at der er anlagt en sag, eller at der foreligger en politianmeldelse som følge af den verserende tvist om domænenavnet, noterer DK Hostmaster på anmodning af anmelderen dette på domænenavnets stamoplysninger. Herefter fastlåses stamoplysningerne, således at alene adresseoplysningerne kan vedligeholdes.

DK Hostmaster orienterer registranten om noteringen. Noteringen ophæves, såfremt DK Hostmaster har modtaget dokumentation fra registranten eller tredjemand om endelig retsafgørelse eller forlig.   Det er parternes opgave selv at orientere DK Hostmaster om forhold, der berettiger til en ophævelse af noteringen. Såfremt DK Hostmaster ikke har hørt fra parterne inden for fem (5) år efter noteringen, ophæves noteringen automatisk, medmindre det dokumenteres overfor DK Hostmaster, at noteringen fortsat skal opretholdes.

8.2.3 Ændring af stamoplysninger

Så længe der verserer en tvist, der medfører fastlåsning af stamoplysninger, kan domænenavnets stamoplysninger, med undtagelse af adresseoplysningerne, alene ændres med DK Hostmasters og DIFOs direktions godkendelse.

8.2.4 DK Hostmasters håndhævelse af de Generelle Vilkår

Tredjemands indsigelse og noteringen heraf er ikke til hinder for, at et domænenavn kan suspenderes og efterfølgende blokeres eller slettes på grund af registrantens manglende overholdelse af aftalen, herunder registrantens manglende betaling. I tilfælde af DK Hostmasters suspension og efterfølgende blokering eller sletning som følge af registrantens manglende overholdelse af aftalen, orienterer DK Hostmaster via e-mail klager, når blokeringen eller sletningen er gennemført.

 

8.3 DK Hostmasters vurdering af indsigelser i særlige situationer

8.3.1 Åbenbar forvekslingsrisiko

Den administrerende direktør for DK Hostmaster og bestyrelsesformanden for DIFO kan i enighed beslutte, at et domænenavn skal suspenderes, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. registrantens anvendelse af domænenavnet har åbenbart til hensigt at skabe forvekslingsrisiko med tredjemands domænenavn, navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder, og
 2. forholdene, f.eks. stærkt krænkende indhold, forsøg på phishing, forsøg på installering af malware og lignende, taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene.

Registranten informeres pr. e-mail eller pr. telefon samtidig med, at behandlingen af suspensionsspørgsmålet påbegyndes. Registranten opfordres samtidig til at afhjælpe det påtalte forhold. DK Hostmaster påtager sig ikke ansvaret for meddelelsens manglende fremkomst.

DK Hostmaster er berettiget til at suspendere det omhandlede domænenavn, uanset om ovennævnte meddelelse er kommet frem, eller i øvrigt ikke er kommet til registrantens kendskab, og uanset om registranten efter meddelelsens fremkomst har haft lejlighed til at besvare meddelelsen. Den særlige varslingsprocedure for domænenavne med VID-service jf. pkt. 10.3.8, finder ikke anvendelse.

Suspenderes domænenavnet, har registranten 14 dage, regnet fra meddelelsens datering, til at dokumentere, at de forhold, der har begrundet suspensionen, ikke længere er til stede. Den administrerende direktør for DK Hostmaster og bestyrelsesformanden for DIFO vurderer i enighed, om begrundelsen for suspension fortsat er til stede. Fastholdes suspensionen af domænenavnet efter de 14 dage, skal den administrerende direktør for DK Hostmaster og bestyrelsesformanden for DIFO beslutte, om suspensionen skal videreføres til blokering eller sletning. Domænenavnet blokeres som udgangspunkt efter suspensionen, jf. dog pkt. 8.3.6. Såfremt anmelderen ikke ønsker domænenavnet blokeret, skal anmelderen i stedet specifikt anmode DK Hostmaster om en sletning af domænenavnet.

Beslutningen om at suspendere og efterfølgende blokere eller slette et domænenavn kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. En indbringelse har ikke opsættende virkning for suspensionen.

Er sagen ikke indbragt for Klagenævnet for Domænenavne inden fire (4) uger efter, at beslutningen er meddelt registranten, blokerer eller sletter DK Hostmaster det pågældende domænenavn.

Se endvidere bestemmelsen i pkt. 3.3.2 om blokering af domænenavne og muligheden for efterfølgende frigivelse.

8.3.2 Væsentlige sikkerhedsmæssige eller øvrige samfundsmæssige hensyn

DIFOs bestyrelse kan i enighed beslutte, at et domænenavn skal suspenderes, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. domænenavnet anvendes i forbindelse med åbenbart ulovlige handlinger eller undladelser, og
 2. væsentlige sikkerhedsmæssige eller øvrige samfundsmæssige hensyn taler for ikke at lade suspension afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis forholdet kan henføres under den i pkt. 8.3.1 nævnte bestemmelse.

Registranten informeres herom pr. e-mail eller pr. telefon samtidig med, at behandlingen af suspensionsspørgsmålet påbegyndes. Registranten opfordres samtidig til at afhjælpe det påtalte forhold. DK Hostmaster påtager sig ikke ansvaret for meddelelsens manglende fremkomst.

DK Hostmaster er berettiget til at suspendere det omhandlede domænenavn, uanset om ovennævnte meddelelse er kommet frem, eller i øvrigt ikke er kommet til registrantens kendskab, og uanset om registranten efter meddelelsens fremkomst har haft lejlighed til at besvare meddelelsen. Den særlige varslingsprocedure for domænenavne med VID-service jf. pkt.10.3.8, finder ikke anvendelse.

Suspenderes domænenavnet, har registranten 14 dage, regnet fra meddelelsens datering, til at dokumentere, at de forhold, der har begrundet suspensionen, ikke længere er til stede. DIFOs bestyrelse vurderer i enighed, om begrundelsen for suspension fortsat er til stede. Fastholdes suspensionen af domænenavnet efter de 14 dage, skal DIFOs bestyrelse med almindeligt stemmeflertal beslutte, om suspensionen skal videreføres til blokering eller sletning jf. dog pkt. 8.3.6. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I gentagelsestilfælde, hvor det omhandlede domænenavn tidligere har været suspenderet, kan beslutningen om videreførelse af suspensionen til blokering eller sletning ske uden iagttagelse af den angivne 14 dages afhjælpningsfrist.

Beslutningen om at suspendere og efterfølgende blokere eller slette et domænenavn kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. En indbringelse har ikke opsættende virkning for suspensionen.

Er sagen ikke indbragt for Klagenævnet for Domænenavne inden fire (4) uger efter, at beslutningen er meddelt registranten, blokerer eller sletter DK Hostmaster det pågældende domænenavn.

Se endvidere bestemmelsen i pkt. 3.3.2 om blokering af domænenavne og muligheden for efterfølgende frigivelse.

8.3.3 Typosquatting

Ved typosquatting forstås, at et domænenavn, der er næsten identisk med et andet domænenavn, er registreret med nærliggende risiko for, at internetbrugere, der søger en tjeneste under et domænenavn, ved en fejlagtig indtastning, stavefejl eller simpel ombytning af ord ledes over på en anden tjeneste.

Et domænenavn, som typosquatter et andet domænenavn, kan suspenderes og efterfølgende blokeres eller slettes efter nedenstående regler.

Registranten af et domænenavn, der bruges over for almenheden (f.eks. til drift af en hjemmeside), som bliver typosquattet, kan anmelde dette til DK Hostmaster.

DK Hostmasters og DIFOs direktion kan i enighed beslutte, at et domænenavn, som typosquatter et andet domænenavn, skal suspenderes og efterfølgende blokeres, overdrages eller slettes, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. det anmeldte domænenavn skal være registreret senere end anmelderens domænenavn,
 2. der skal foreligge en nærliggende risiko for, at internetbrugere, der søger en tjeneste under anmelderens domænenavn, ved en fejlagtig indtastning, stavefejl eller ved simpel ombytning af ord ledes over på en anden tjeneste, der er tilgængelig under det domænenavn, der søges suspenderet, 
 3. registranten af det anmeldte domænenavn har ingen navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder og heller ikke anden loyal grund til at gøre brug af domænenavnet, og
 4. registranten af det anmeldte domænenavn eller en nærtstående fysisk eller juridisk person til denne har registreret mindst to (2) andre domænenavne med tilsvarende nærliggende risiko, som omtalt under pkt. 2 ovenfor.

Domænenavnet blokeres efter suspensionen jf. dog pkt. 8.3.6. Såfremt anmelderen ikke ønsker domænenavnet blokeret, skal anmelderen i stedet specifikt anmode DK Hostmaster om en overdragelse eller sletning af domænenavnet.

Registranten af det anmeldte domænenavn informeres pr. e-mail samtidig med, at behandlingen af suspensionsspørgsmålet påbegyndes. Registranten får samtidig en svarfrist på 72 timer. DK Hostmaster påtager sig ikke ansvaret for meddelelsens manglende fremkomst.

DK Hostmaster er berettiget til at suspendere og efterfølgende blokere, overdrage eller slette domænenavnet, uanset om ovennævnte meddelelse er kommet frem eller i øvrigt ikke er kommet til registrantens kendskab, og uanset om registranten efter meddelelsens fremkomst har haft lejlighed til at besvare meddelelsen. Den særlige varslingsprocedure for domænenavne med VID-service, jf. pkt. 10.3.8, finder ikke anvendelse. 

Beslutningen om at suspendere og efterfølgende blokere, overdrage eller slette det anmeldte domænenavn kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. En indbringelse har ikke opsættende virkning for suspensionen.

Er sagen ikke indbragt for Klagenævnet for Domænenavne inden fire (4) uger efter, at beslutningen er meddelt registranten, blokerer, overdrager eller sletter DK Hostmaster det anmeldte domænenavn.

Se endvidere bestemmelsen i pkt. 3.3.2 om blokering af domænenavne og muligheden for efterfølgende frigivelse.

8.3.4 Krænkelse af tredjemands navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder

Et domænenavn kan suspenderes og efterfølgende blokeres eller slettes, hvis det er identisk med eller indeholder tredjemands navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder og er taget i brug for en hjemmeside eller anden tjeneste.

Rettighedsindehaveren kan anmelde ovennævnte til DK Hostmaster.

DK Hostmasters og DIFOs direktion kan i enighed beslutte, at et domænenavn skal suspenderes og efterfølgende blokeres eller slettes, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. det anmeldte domænenavn skal være identisk med eller indeholde anmelderens navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder,
 2. det anmeldte domænenavn skal være taget i brug for en hjemmeside eller anden tjeneste,
 3. registranten af det anmeldte domænenavn har ingen navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder, herunder anden loyal grund til at gøre brug af domænenavnet, og
 4. Klagenævnet for Domænenavne har forud for anmeldelsen i mindst to (2) tilfælde afgjort, at registranten af det anmeldte domænenavn eller en nærtstående fysisk eller juridisk person til denne har handlet i strid med god domænenavnsskik jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnsafgørelserne må ikke være ældre end fem (5) år regnet fra afgørelsernes datering.

Anmelderen skal i sin anmeldelse anføre de klagenævnsafgørelser, der gøres gældende i medfør af pkt. 4 ovenfor.

Domænenavnet blokeres efter suspensionen jf. dog pkt. 8.3.6. Såfremt anmelderen ikke ønsker domænenavnet blokeret, skal anmelderen i stedet specifikt anmode DK Hostmaster om en sletning af domænenavnet.

Registranten af det anmeldte domænenavn skal samtidig med, at behandlingen af suspensionsspørgsmålet påbegyndes, informeres herom pr. e-mail. Registranten får samtidig en svarfrist på 72 timer. DK Hostmaster påtager sig ikke ansvaret for meddelelsens manglende fremkomst.

DK Hostmaster er berettiget til at suspendere og efterfølgende blokere eller slette domænenavnet, uanset om ovennævnte meddelelse er kommet frem, eller i øvrigt ikke er kommet til registrantens kendskab, og uanset om registranten efter meddelelsens fremkomst har haft lejlighed til at besvare meddelelsen. Den særlige varslingsprocedure for domænenavne med VID-service jf. pkt. 10.3.8, finder ikke anvendelse.

Beslutningen om at suspendere og efterfølgende blokere eller slette det anmeldte domænenavn kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. En indbringelse har ikke opsættende virkning for suspensionen.

Er sagen ikke indbragt for Klagenævnet for Domænenavne inden fire (4) uger efter, at beslutningen er meddelt registranten, blokerer eller sletter DK Hostmaster det anmeldte domænenavn.

Se endvidere bestemmelsen i pkt. 3.3.2 om blokering af domænenavne og muligheden for efterfølgende frigivelse.

8.3.5 Anmodning om blokerede domænenavne

En anmelder, der i medfør af ovenstående bestemmelser i pkt. 8.3.1 – 8.3.4 samt 8.5 får medhold i sin anmodning om blokering af et domænenavn, bliver registrant af domænenavnet med de begrænsninger, der følger af pkt. 4.2 og 6.2.3, jf. dog pkt. 8.3.6.

8.3.6 Anmodning om blokerede domænenavne, hvor der er venteliste

Såfremt der er oprettet venteliste til et domænenavn, kan domænenavnet ikke blokeres.

8.3.7 Blokering af tidligere suspenderede domænenavne

Domænenavne, der tidligere er blevet suspenderet i medfør af ovennævnte suspensionsregler, og som efterfølgende er blevet registreret af anmelderen, kan efter anmodning til DK Hostmaster blokeres, jf. dog pkt. 8.3.6.

 

8.4 Tredjemands ret til selv at forfølge en tvist

Suspensionsreglerne i pkt. 8.3 medfører ingen indskrænkning i tredjemands ret til selv at indgive en klage vedrørende det omhandlede domænenavn for Klagenævnet for Domænenavne eller at anlægge en sag ved domstolene.

 

8.5 Blokering af domænenavne på anmodning fra politiet

Et domænenavn, som efter kendelse fra en dansk domstol beslaglægges af politiet, kan efter anmodning fra politiet blokeres efter DK Hostmasters regler om blokering i indtil to (2) år. Herefter ophører blokeringen automatisk, og domænenavnet frigives, medmindre den offentlige myndighed forinden indtræder som almindelig registrant.

 

 

9. OVERDRAGELSE/OVERFØRELSE

 

9.1 Overdragelse af et domænenavn

Et domænenavn kan overdrages til tredjemand via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside eller via en overdragelsesformular, medmindre der er tale om et omtvistet domænenavn.

Benyttes overdragelsesformularen, skal både den nuværende og kommende registrant underskrive formularen, før den indsendes til DK Hostmaster. Overdragelsesformularen findes på DK Hostmasters hjemmeside.

Ved overdragelsen indtræder den nye registrant i alle den hidtidige registrants rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder i den hidtidige registrants valgte registreringsperiode.

En overdragelse kan alene gennemføres, såfremt alle udeståender vedrørende domænenavnet er betalt, herunder men ikke begrænset til betaling af faktureret årsgebyr og genopretningsgebyr. Undtaget herfor er overdragelser som følge af retsafgørelser, afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne eller påbud jf. pkt. 10.3.4.

Er det på domænenavnets stamoplysninger noteret, at der verserer en tvist, kan domænenavnet alene overdrages til tredjemand med DK Hostmasters og DIFOs direktions godkendelse, jf. pkt. 8.2.3.

Sletter DK Hostmaster et omtvistet domænenavn, for eksempel på grund af manglende betaling, betragtes tredjemands ny-registrering af domænenavnet ikke som en overdragelse.

Den part, som domænenavet skal overdrages til, skal valideres, inden overdragelsen kan gennemgøres, jf. bestemmelserne herom i pkt. 3.4.

 

9.2 Overførelse af et omtvistet domænenavn

Såfremt Klagenævnet for Domænenavne, en dansk domstol eller dansk voldgiftsret har truffet afgørelse om, at et domænenavn skal overføres til tredjemand, overfører DK Hostmaster domænenavnet efter modtagelse af en underskrevet oplysningsformular fra den kommende registrant. Oplysningsformularen skal ledsages af dokumentation for den afgørelse, der påberåbes. Derudover skal den part, som domænenavnet ønskes overdraget til, valideres, inden overdragelsen kan gennemgøres, jf. pkt. 3.4.

Oplysningsformularen findes på DK Hostmasters hjemmeside.

 

 

10. OPSIGELSE OG OPHØR AF AFTALEN

 

10.1 Registrantens opsigelsesadgang

Registranten kan via Selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside opsige aftalen. Registranten kan også opsige aftalen ved at anmode DK Hostmaster om at slette domænenavnet. Dette sker ved at indsende en udfyldt sletteformular. Sletteformularen findes på DK Hostmasters hjemmeside.

I tilfælde af registrantens opsigelse af aftalen refunderes for meget forudbetalt periodegebyr, beregnet fra udgangen af indeværende hele års registreringsperiode med fradrag af et administrationsgebyr på DKK 50,-inkl. moms, jf. pkt. 6.2.2.

 

10.2 DK Hostmasters opsigelsesadgang

10.2.1 Ophør af administratorfunktion

I tilfælde af administratorskifte i henhold til domænelovens § 32 er DK Hostmaster berettiget til at overdrage aftalen til ny administrator.

Overdrager DK Hostmaster aftalen inden registreringsperiodens udløb, medfører dette refusion af for meget forudbetalt periodegebyr og øvrige priser og gebyrer beregnet fra ny administrators overtagelsesdato.

I tilfælde af administratorskifte i henhold til domænelovens § 32 er DK Hostmaster berettiget til at overføre alle oplysninger om eksisterende aftaler med registranter, herunder oplysningerne i whois-databasen, til den nye administrator. Dette gælder også for registranter, som er anonyme i whois-databasen som følge af navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret eller lignende udenlandsk register.

10.2.2 Inddragelse af domænenavne i almenhedens interesse

DK Hostmaster skal opsige aftalen og slette registreringen af et domænenavn, hvis DIFOs bestyrelse i enighed skønner, at der er behov for at inddrage domænenavnet i almenhedens interesse, og giver DK Hostmaster påbud herom.

Har domænenavnet været taget i brug af registranten, kan der tilkendes registranten en rimelig godtgørelse, som udredes af DIFO.

Beslutningen om at inddrage et domænenavn i almenhedens interesse kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. Klage til Klagenævnet for Domænenavne skal indgives senest fire (4) uger, fra beslutningen er meddelt registranten.

 

10.3 DK Hostmasters ophævelsesadgang

10.3.1 Manglende betaling

DK Hostmaster kan hæve aftalen og slette registreringen af et domænenavn, hvis der ikke er betalt skyldige ydelser, herunder bl.a. periodegebyr og genopretningsgebyr.

Se endvidere bestemmelsen i pkt. 6.7 om manglende betaling.

10.3.2 Manglende erklæring om ikke-krænkelse

DK Hostmaster kan til enhver tid anmode registranten fremsende en erklæring om, at registranten indestår overfor DK Hostmaster for, at reservation, registrering og/eller anvendelse af domænenavnet ikke krænker tredjemands navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder, og at registranten ikke er bekendt med, at reservation, registrering og/eller anvendelse i øvrigt strider mod dansk ret.

DK Hostmaster kan hæve aftalen og slette eller ændre registreringen af domænenavnet, hvis registranten ikke efterkommer ovennævnte anmodning.

10.3.3 Manglende tilslutning til navneservere

DK Hostmaster kan hæve aftalen og slette registreringen af et domænenavn, hvis registranten ikke opfylder de forpligtelser, der fremgår af pkt. 4.2 vedr. tilslutning til navneservere.

10.3.4 Retsafgørelse eller påbud

DK Hostmaster skal hæve aftalen og slette, suspendere eller ændre reservationen eller registreringen af et domænenavn, hvis der foreligger en eksigibel afgørelse herom fra en domstol eller voldgiftsret, hvis Klagenævnet for Domænenavne har afsagt kendelse herom, eller hvis en kompetent myndighed har udstedt et gyldigt påbud herom.

Klagenævnet for Domænenavne fremsender af egen drift de kendelser, som skal fuldbyrdes, til DK Hostmaster, som herefter håndhæver kendelserne i overensstemmelse med deres indhold.

Andre afgørelser indsendes til DK Hostmaster af den kompetente myndighed eller af den part, som vil påberåbe sig afgørelsen, tillige med den nødvendige dokumentation, herunder for afgørelsens eksigibilitet. Fremgår det ikke utvivlsomt af afgørelsen og den fremsendte eller af DK Hostmaster udbedte dokumentation, at den påberåbte afgørelse giver grundlag for at håndhæve et krav om suspension, sletning eller overførsel af et domænenavn, henvises den, som vil påberåbe sig afgørelsen, til at få sit krav mod registranten prøvet ved Klagenævnet for Domænenavne eller ved domstolene.

10.3.5 Manglende validering

DK Hostmaster kan afvise en registrering samt hæve aftalen og slette en registrering af et domænenavn, hvis registranten ikke kan valideres i henhold til pkt. 3.4, eller såfremt registranten ikke fremsender de nødvendige oplysninger med henblik på validering.

10.3.6 Væsentlig misligholdelse i øvrigt

Udover de i pkt. 10.3.1-10.3.5 nævnte tilfælde kan DK Hostmaster hæve aftalen og slette registreringen af et domænenavn, hvis registranten i øvrigt væsentligt misligholder aftalen, herunder men ikke begrænset til manglende opdatering af kontaktoplysninger.

10.3.7 Pålæg fra DIFO

DK Hostmaster skal hæve aftalen og slette eller ændre registreringen af et domænenavn, hvis DIFOs bestyrelse har truffet en enstemmig beslutning herom, og denne beslutning ikke er blevet indbragt for Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene senest fire (4) uger efter, at beslutningen er blevet meddelt registranten.

10.3.8 Varsling

I de i pkt. 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6 og 10.3.7 angivne situationer er DK Hostmaster berettiget til at hæve aftalen og slette eller ændre reservationen eller registreringen af domænenavnet uden varsel, efter at det hævebegrundende forhold er indtrådt.

I de i pkt. 10.3.1, 10.3.2 og 10.3.3 angivne situationer kan DK Hostmaster hæve aftalen og slette eller ændre registreringen af domænenavnet under iagttagelse af nedenstående varslingsregler.

10.3.8.1 Domænenavne uden VID-service

DK Hostmaster sender et skriftligt påkrav pr. post eller e-mail til registranten om at afhjælpe det hævebegrundende forhold. Er der tale om manglende betaling, jf. pkt. 10.3.1, og har registranten udpeget en betaler for domænenavnet, sendes påkravet i stedet til betaler.

Er det hævebegrundende forhold ikke afhjulpet senest 14 dage efter, at DK Hostmaster har afsendt påkravet, suspenderer DK Hostmaster domænenavnet. Domænenavnet friholdes for sletning og fornyet registrering i en periode på tre (3) måneder fra påkravets fremsendelse.

Afhjælper registranten det hævebegrundende forhold efter suspensionen og før udløbet af 3 måneders fristen regnet fra påkravets fremsendelse, og ønsker registranten navneservice for domænenavnet reetableret, opkræves registranten et genopretningsgebyr pr. domænenavn, jf. pkt. 6.2.2.

Afhjælpes det hævebegrundende forhold ikke, kan DK Hostmaster hæve aftalen og slette eller ændre registreringen af domænenavnet efter udløbet af den angivne 3 måneders frist.

DK Hostmaster kan suspendere og slette eller ændre registreringen af domænenavnet, uanset om ovennævnte påkrav er kommet frem eller i øvrigt ikke er kommet til registrantens kendskab.

Det er registrantens ansvar, at de opgivne kontaktoplysninger er fungerende og i brug på fremsendelsestidspunktet.

10.3.8.2 Domænenavne med VID-service

DK Hostmaster sender et skriftligt påkrav pr. post eller e-mail til registranten om at afhjælpe det hævebegrundende forhold. Er der tale om manglende betaling, jf. pkt. 10.3.1, og har registranten udpeget en betaler for domænenavnet, sendes påkravet i stedet til betaler.

Er det hævebegrundende forhold ikke afhjulpet senest 14 dage efter, at DK Hostmaster har afsendt påkravet, genfremsender DK Hostmaster påkravet ved anbefalet brev til registrantens eller dennes fuldmægtigs postadresse. Er det hævebegrundende forhold ikke afhjulpet senest 14 dage efter, at DK Hostmaster har genfremsendt påkravet ved anbefalet brev, suspenderer DK Hostmaster domænenavnet. Domænenavnet friholdes for sletning og fornyet registrering i en periode på tre (3) måneder fra sidste påkravs fremsendelse.

Afhjælper registranten det hævebegrundende forhold efter suspensionen og før udløbet af 3 måneders fristen regnet fra genfremsendelsen af påkravet ved anbefalet brev, og ønsker registranten navneservice for domænenavnet reetableret, opkræves registranten et genopretningsgebyr pr. domænenavn, jf. pkt. 6.2.2.

Afhjælpes det hævebegrundende forhold ikke, kan DK Hostmaster hæve aftalen og slette eller ændre registreringen af domænenavnet efter udløbet af den angivne 3 måneders frist.

DK Hostmaster kan suspendere og slette eller ændre registreringen af domænenavnet, uanset om ovennævnte påkrav er kommet frem eller i øvrigt ikke er kommet til registrantens kendskab.

Det er registrantens ansvar, at de opgivne kontaktoplysninger er fungerende og i brug på fremsendelsestidspunktet.

 

 

11. ANSVARSFRASKRIVELSE

Hverken DK Hostmaster, DIFO eller Klagenævnet for Domænenavne er ansvarlige for registrantens reservation, registrering og/eller anvendelse af domænenavnet, herunder eventuel krænkelse af tredjemands navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder. Registranten er forpligtet til at holde DK Hostmaster, DIFO og Klagenævnet for Domænenavne skadesløs i forbindelse med eventuelle tvister eller retssager om brugsretten til domænenavnet, herunder også eventuelle tvister om underordnede niveauer af domænenavnet.

Hverken DK Hostmaster, DIFO eller Klagenævnet for Domænenavne, herunder disses direktører, bestyrelsesmedlemmer, nævnsmedlemmer eller ansatte, kan gøres ansvarlige for det tab, som en beslutning om suspension, blokering, sletning, ændring og/eller overdragelse af et domænenavn måtte medføre, såfremt det erstatningspådragende forhold har karakter af simpel uagtsomhed.

Et erstatningsansvar er i alle tilfælde maksimeret til DKK 100.000,- pr. suspension, blokering, sletning, ændring og/eller overdragelse af et domænenavn. Hverken DK Hostmaster, DIFO eller Klagenævnet for Domænenavne er ansvarlige for registrantens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tabt avance og tab forårsaget af mistede eller beskadigede data.

Der kan ikke rejses krav om erstatning som følge af en beslutning om ikke at foretage suspension, blokering, sletning, ændring og/eller overdragelse af et domænenavn.

 

 

12. KLAGEADGANG

DK Hostmasters og DIFOs afgørelser i henhold til de Generelle Vilkår kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne af enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald, jf. domænelovens § 28, stk. 2 og 3.

Klagenævnets kontaktoplysninger er følgende:

Klagenævnet for Domænenavne
Kalvebod Brygge 45, 3. sal
1560 København V
Telefon 33 36 11 00
Telefax 33 36 21 00
E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk
Web: www.domaeneklager.dk

Klage til Klagenævnet for Domænenavne skal indgives senest fire (4) uger, fra afgørelsen er meddelt klager. Der henvises i den forbindelse til den vedtægt, som klagenævnet har fastsat for sin virksomhed og sagsbehandling, samt til klagenævnets forretningsorden, som kan findes på klagenævnets hjemmeside: www.domaeneklager.dk.

For klager, der er indgivet for Klagenævnet for Domænenavne eller for domstolene inden ikrafttrædelsen af disse Generelle Vilkår, behandles de pågældende sager efter de regler, der var gældende på tidspunktet for indgivelsen af sagen. Tidligere versioner af de Generelle Vilkår kan findes på DK Hostmasters hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk

 

 

13. ÆNDRING AF DE GENERELLE VILKÅR

Nærværende Generelle Vilkår kan til enhver tid ændres af DK Hostmaster, herunder med virkning for allerede registrerede domænenavne. Den nyeste og dermed gældende version af de Generelle Vilkår vil være offentligt tilgængelig på DK Hostmasters hjemmeside.

DK Hostmaster afholder offentlige høringer over væsentlige ændringer i de Generelle Vilkår.

Alle ændringer af de Generelle Vilkår offentliggøres på DK Hostmasters hjemmeside senest en (1) måned, før ændringerne træder i kraft.

DK Hostmaster varsler endvidere væsentlige ændringer af de Generelle Vilkår individuelt overfor hver enkelt registrant ved fremsendelse af e-mail senest en (1) måned, før ændringerne træder i kraft.  Såfremt registranten ikke ønsker at acceptere de nye vilkår og meddeler dette til DK Hostmaster, er DK Hostmaster berettiget til at opsige registrantens aftale med DK Hostmaster, således at domænenavnet slettes, når de nye vilkår træder i kraft.

 

 

14. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist, der udspringer af aftalen og/eller nærværende Generelle Vilkår, herunder tvister, der involverer DIFO, skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København eller subsidiært Københavns Byret som rette værneting.

I sager omfattet af retsplejelovens § 244 kan forbrugere med adresse i Danmark anlægge sag ved sit hjemting. Tilsvarende ret gælder for forbrugere bosat i øvrige EU- og EØS-lande.

 

 

15. SPROG

Nærværende Generelle Vilkår er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er den danske version gældende.

 

København, den 3. december 2015

 

Offentliggjort:

vers. 01, 21-11-2005
vers. 02, 30-05-2006
vers. 03, 30-05-2007
vers. 04, 31-01-2008
vers. 05, 31-05-2010
vers. 06, 30-11-2012
vers. 07, 26-01-2015
vers. 08, 03-12-2015 (Denne)

Ikrafttrædelse:

vers. 01, 01-01-2006
vers. 02, 01-07-2006
vers. 03, 01-07-2007
vers. 04, 01-03-2008
vers. 05, 01-07-2010
vers. 06, 01-01-2013
vers. 07, 01-03-2015
vers. 08, 31-01-2016 (Denne)

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.